Email

Opatrovanie detí

         Službu opatrovania detí je nutné zabezpečiť vtedy, keď sú deti v domácnosti ešte v čase, kedy už rodičia pre pracovné či iné povinnosti musia opustiť domácnosť. Pri opatrovaní detí je dôležitý vek a počet detí, resp. rozsah činností, ktoré opatrovateľka musí vykonávať. Každopádne sa vyžaduje kladný vzťah k deťom a primerané skúsenosti s prácou s deťmi.

         

Pri práci s malými deťmi je omnoho nutnejší výber opatrovateľa, ktorý má skúsenosti s deťmi a ich špecifickými potrebami. Opatrovanie detí sa od stráženia detí líši hlavne tým, že pri opatrovaní treba vykonávať napr. aj činnosť, ktoré dieťa pre svoj postih, alebo zdravotné obmedzenie nevie, resp. nedokáže vykonávať samo. Do činnosti opatrovateľky detí patrí samotné stráženie, ale aj zdravotno-rehabilitačné činnosti, prípadne prípravu detí na samostatný život v rozvíjaní samoobslužných činností.

            Opatrovanie detí sa môže realizovať v domácom prostredí alebo v ústavnej starostlivosti. Pri domácom ošetrovaní musí ošetrovateľ realizovať úkony, ktoré sú nariadené odbornými lekármi, ktorí dbajú na zdravie detí, ktoré sú opatrované. Ďalšia skupina detí je umiestnená v ústave, kde sa o nich opatrovateľ stará v plnom rozsahu. V tom prípade opatrovateľ zabezpečuje opatrovanie detí v plnom rozsahu vo všetkých činnostiach.

            Opatrovateľka detí musí v plnom rozsahu zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia zverených detí zo všetkých stránok a to jednak po stránke zdravotnej, vzdelanostnej, ako aj zabezpečenie kvality života.