Email
HesloZabudli ste niečo?

Opatrovanie a odvody

Za osoby vykonávajúce opatrovanie inej osoby, teda poberateľov opatrovateľského príspevku podľa zákona o sociálnom poistení platí štát nasledovné odvody:

  • - poistné na starobné poistenie,
  • - poistné na invalidné poistenie,
  • - poistné do rezervného fondu solidarity.  

Podľa zákona o sociálnom poistení štát platí poistné na dôchodkové poistenie za nasledujúce typy osôb:

  • - starajúce sa o dieťa vo veku do 6 rokov,
  • - starajúce sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku do 18 rokov,
  • - poberajúce peňažný príspevok na opatrovanie,
  • - vykonávajúce osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Zákonnou podmienkou je však, že sa jedná sa o ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nemajú povinné odvody zo samostatnej zárobkovej činnosti ani nepoberajú dôchodok, majú trvalý pobyt na území Slovenska, nemajú priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok, nedovŕšili ešte  dôchodkový vek a podali si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu poberania opatrovateľského príspevku.

Zákon obmedzuje dĺžku tohto poistenia na dvanásť rokov a vymeriavací základ na najnižšiu možnú úroveň. Dôležité je prihlásiť sa v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni v mieste bydliska, nakoľko ak sa takáto fyzická osoba, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie, neprihlási, dĺžka poberania tohto príspevku sa mu na dôchodkové účely nezhodnotí. Na prihlásenie je potrebné vyplnené tlačivo „Registračný list fyzickej osoby“ a predloženie potvrdenia o príspevku na opatrovanie nie staršie ako desať kalendárnych dní.