Potrebujete postrážiť psíka? ZadajteVaše MESTO a vyberajte zo zoznamu

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky používania portálov www.eopatrovatelky.sk, www.eopatrovatelky.sk/psi, www.eopatrovatelky.sk/seniori, www.upracem.sk, www.etreneri.sk, www.eopravari.sk

I. Všeobecné ustanovenia

Mgr. Jindřich Staněk – BRAINSTORM, s miestom podnikania Vihorlatská 2, 949 01 Nitra, IČO: 41648099, zapísaný Okresným úradom v Nitre v živnostenskom registri pod č. registra 430-26748, (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetových stránok www.eopatrovatelky.sk, www.eopatrovatelky.sk/psi, www.eopatrovatelky.sk/seniori, www.etreneri.sk, www.eopravari.sk awww.upracem.sk(ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služieb na Webovej stránke. 

Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa Mgr. Jindřich Staněk – BRAINSTORM, s.r.o. (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu ani činnosť agentúry dočasného zamestnávania v zmysle Zákona č. 139/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Činnosťou Prevádzkovateľa nie je činnosť Poskytovania krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb podľa zákona č. 358/2007 Z.z. (ďalej len „zákon“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho príloh.

Prevádzkovateľ zameriava svoju činnosť za účelom umožnenia registrácie osobám oprávneným vykonávať činnosť poskytovania krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, resp. krátkodobej pomoci pri opatere domáceho zvieraťa - psa (ďalej len „opatrovateľka“), resp. krátkodobého poskytovania upratovacích služieb (ďalej len „upratovačka“), resp. krátkodobého poskytovania služieb osobného fitnes trénera (ďalej len „tréner“), resp. občasného poskytovania služieb najmä v oblasti údržbárskych a opravárenských služieb (ďalej len „opravár“) vo svojej databáze opatrovateliek, resp. upratovačiek, resp. trénerov, resp. opravárov umiestnenej na svojej webovej stránke, a zároveň za účelom umožnenia nahliadnutia tretích osôb do svojej databázy opatrovateliek, resp. upratovačiek, resp. trénerov umiestnenej na svojej webovej stránke za účelom nájdenia vhodnej opatrovateľky, resp. upratovačky, resp. vhodného trénera, resp. opravára a to bez ohľadu na to, či sa záujemca o nájdenie opatrovateľky, resp. upratovačky, resp. trénera (ďalej len „klient“) registruje v databáze klientov alebo sa v databáze klientov neregistruje.

II. Služby poskytované Opatrovateľkám, resp. Upratovačkám, resp. Trénerom, resp. Opravárom

Opatrovateľka, resp. Upratovačka, resp. Tréner, resp. Opravár je fyzická osoba, ktorá bude na základe registrácie na webovej stránke www.eopatrovatelky.sk, www.eopatrovatelky.sk/psi, www.eopatrovatelky.sk/seniori, www.etreneri.sk, www.eopravar.sk alebowww.upracem.skzaradená do databázy prevádzkovateľa ako potenciálna opatrovateľka, resp. upratovačka, resp. tréner, resp. opravár, kde bude jeho / jej osobný profil umiestnený k nahliadnutiu potenciálnym záujemcom o využitie služieb, ktoré opatrovateľka, resp. upratovačka, resp. tréner resp. opravár poskytuje. Služby registrácie v príslušnej databáze, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje opatrovateľkám, resp. upratovačkám, resp. trénerom, resp.  opravárom sú bezplatné.

Opatrovateľka, resp. Upratovačka, resp. Tréner, resp. Opravár registrovaný/á v databáze príslušného portálu je oprávnený/á využiť nadštandardnú službu – tzv. „Zvýraznenie profilu“ v príslušnej databáza, na základe čoho bude takto zvýraznený profil umiestnený na poprednom mieste. Opatrovateľky, resp. Upratovačky resp. Tréneri, resp. Opravári berú na vedomie, ž služba „Zvýraznenie profilu“ je službou nadštandardnou a jej využitie je spoplatnené sumou 9,00 EUR (slovom deväť eur) vrátane DPH na obdobie 60 dní, ktoré začne plynúť uhradením uvedenej sumy, s čím opatrovateľka, resp. upratovačka resp. tréner, resp. opravár výslovne súhlasí, pričom opatrovateľka, resp. upratovačka, resp. tréner, resp. opravár NIE JE povinný/á túto spoplatnenú službu využiť. Postup, ako využiť danú spoplatnenú službu „Zvýraznenie profilu“ je uvedený priamo na stránke https://www.eopatrovatelky.sk/platby, resp. https://www.eopatrovatelky.sk/seniori/platby, resp. https://www.eopatrovatelky.sk/psi/platby, resp. www.upracem.sk/platby, resp. https://www.etreneri.sk/platby, resp.https://www.eopravari.sk/platby.

Pre využívanie Služieb poskytovaných opatrovateľkám, resp. upratovačkám, resp. trénerom resp. opravárom sa vyžaduje ich registrácia na Webovej stránke. Opatrovateľka, resp. upratovačka, resp. tréner, resp. opravár sa registruje pravdivým uvedením všetkých požadovaných údajov, ľubovoľného existujúceho prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Opatrovateľka, resp. upratovačka, resp. tréner , resp. opravár môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

Osoby registrujúce sa v databáze opatrovateliek, resp. upratovačiek, resp. trénerov, resp. opravárov berú na vedomie, že označenie Opatrovateľka, resp. Upratovačka, resp. Tréner, resp. Opravár je popisným súhrnným a všeobecným označením, ktoré sa nezakladá na pohlaví registrujúcej sa osoby, a nie je určené výlučne osobám mužského alebo ženského pohlavia, resp. oprávnené využívať deklarované služby na webovej stránke sú všetky fyzické osoby, ktoré spĺňajú ostatné podmienky registrácie, a to BEZ OHĽADU NA ICH POHLAVIE.

Cieľom spolupráce medzi prevádzkovateľom a opatrovateľkou, resp. upratovačkou, resp. trénerom, resp. opravárom je zverejnenie jeho / jej osobného profilu v príslušnej databáze za účelom oslovenia opatrovateľky, resp. upratovačky, resp. trénera, resp. opravára treťou osobu – klientom ako záujemcom o využitie služieb poskytovania krátkodobej pomoci pri opatere detí, starších osôb alebo psov prostredníctvom tretej osoby – opatrovateľky podľa pokynov a požiadaviek klienta na základe osobitnej dohody medzi opatrovateľkou a klientom, resp. klientom ako záujemcom o využitie upratovacích služieb prostredníctvom tretej osoby – upratovačky podľa pokynov a požiadaviek klienta na základe osobitnej dohody medzi upratovačkou a klientom, resp. klientom ako záujemcom o využitie služieb osobného fitnes trénera prostredníctvom tretej osoby – trénera podľa pokynov a požiadaviek klienta na základe osobitnej dohody medzi trénerom a klientom, resp. klientom ako záujemcom o využitie údržbárskych alebo opravárenských služieb prostredníctvom tretej osoby – opravára podľa pokynov a požiadaviek klienta na základe osobitnej dohody medzi upratovačkou a opravárom. Prevádzkovateľ negarantuje uzavretie takejto dohody, ani jej dodržanie, resp. neporušenie zmluvnými stranami.

Opatrovateľka, resp. upratovačka, resp. tréner, resp. opravár vyplnením a odoslaním registračného formulára vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré pri registrácii uviedol / uviedla, sú kompletné a pravdivé.

III. Služby poskytované Klientom

Klient je fyzická osoba, ktorá bude na základe registrácie na webovej stránke www.eopatrovatelky.sk, www.eopatrovatelky.sk/psi, www.eopatrovatelky.sk/seniori, www.etreneri.sk, www.eopravari.sk alebowww.upracem.skzaradená do databázy klientov – potenciálnych záujemcov o využitie služieb krátkodobej pomoci pri opatere detí, starších osôb alebo psov, resp. o využitie upratovacích služieb, resp. o využitie služieb osobného fitnes trénera, resp. o využitie služieb opravára na základe čoho bude klientovi sprístupnená databáza opatrovateliek, resp. upratovačiek, resp. trénerov, resp. opravárov za účelom výberu vhodnej opatrovateľky, resp. upratovačky, resp. vhodného trénera, resp. opravára podľa ním požadovaných kritérií a požiadaviek, pričom klient berie na vedomie, že databáza opatrovateliek, resp. upratovačiek, resp. trénerov, resp. opravárov sprístupnené v bezplatnom režime obsahuje základné informácie o opatrovateľke, resp. upratovačke, resp. trénerovi, resp. opravárovi, a to najmä: fotografiu, info o jazykových znalostiach, info o skúsenostiach v danom obore, meno a priezvisko, základný profil a info o časoch, kedy svoje služby poskytuje (pokiaľ má opatrovateľka, resp. upratovačka, resp. tréner, resp. opravár tieto informácie vyplnené).

Prevádzkovateľ poskytuje Klientom okrem vyššie uvedených bezplatných služieb aj nasledovné spoplatnené služby:

Portál https://www.eopatrovatelky.sk/platby:

Názov spoplatnenej služby: Základný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opatrovateľky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 7,00 EUR

Trvaniespoplatnenej služby: sedem kalendárnych dní

Názov spoplatnenej služby: Polročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opatrovateľky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 15,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: šesť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Ročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opatrovateľky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 20,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: dvanásť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Inzerát

Rozsah spoplatnenej služby: Priamy inzerát s ponukou práce pre opatrovateľky vo vybranej lokalite

Cenaspoplatnenej služby: 3,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: štrnásť kalendárnych dní

Portál https://www.upracem.sk/platby:

Názov spoplatnenej služby: Základný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na upratovačky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 7,00 EUR

Trvaniespoplatnenej služby: sedem kalendárnych dní

Názov spoplatnenej služby: Polročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na upratovačky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 15,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: šesť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Ročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na upratovačky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 20,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: dvanásť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Inzerát

Rozsah spoplatnenej služby: Priamy inzerát s ponukou práce pre upratovačky vo vybranej lokalite

Cenaspoplatnenej služby: 3,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: štrnásť kalendárnych dní

Portál https://www.eopatrovatelky.sk/psi/platby:

Názov spoplatnenej služby: Základný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opatrovateľky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 7,00 EUR

Trvaniespoplatnenej služby: sedem kalendárnych dní

Názov spoplatnenej služby: Polročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opatrovateľky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 15,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: šesť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Ročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opatrovateľky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 20,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: dvanásť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Inzerát

Rozsah spoplatnenej služby: Priamy inzerát s ponukou práce pre opatrovateľky vo vybranej lokalite

Cenaspoplatnenej služby: 3,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: štrnásť kalendárnych dní

Portál https://www.eopatrovatelky.sk/seniori/platby:

Názov spoplatnenej služby: Základný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opatrovateľky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 7,00 EUR

Trvaniespoplatnenej služby: sedem kalendárnych dní

Názov spoplatnenej služby: Polročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opatrovateľky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 15,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: šesť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Ročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opatrovateľky a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 20,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: dvanásť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Inzerát

Rozsah spoplatnenej služby: Priamy inzerát s ponukou práce pre opatrovateľky vo vybranej lokalite

Cenaspoplatnenej služby: 3,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: štrnásť kalendárnych dní

Portál https://www.etreneri.sk/platby:

Názov spoplatnenej služby: Základný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na trénerov a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 7,00 EUR

Trvaniespoplatnenej služby: sedem kalendárnych dní

Názov spoplatnenej služby: Polročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na trénerov a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 15,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: šesť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Ročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na trénerov a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 20,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: dvanásť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Inzerát

Rozsah spoplatnenej služby: Priamy inzerát s ponukou práce pre trénerov vo vybranej lokalite

Cenaspoplatnenej služby: 3,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: štrnásť kalendárnych dní

Portál https://www.eopravari.sk/platby:

Názov spoplatnenej služby: Základný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opravárov a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 7,00 EUR

Trvaniespoplatnenej služby: sedem kalendárnych dní

Názov spoplatnenej služby: Polročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opravárov a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 15,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: šesť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Ročný balík

Rozsah spoplatnenej služby: Zobrazenie kontaktných údajov na opravárov a ich hodnotenia po dobu trvania balíka

Cenaspoplatnenej služby: 20,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: dvanásť kalendárnych mesiacov

Názov spoplatnenej služby: Inzerát

Rozsah spoplatnenej služby: Priamy inzerát s ponukou práce pre opravárov vo vybranej lokalite

Cenaspoplatnenej služby: 3,00 EUR vrátane DPH

Trvaniespoplatnenej služby: štrnásť kalendárnych dní

Všetky spoplatnené služby je možné zakúpiť výlučne prostredníctvom internetovej stránky, resp. príslušnej podstránky http://www.eopatrovatelky.sk/platby, http://www.upracem.sk/platby, http://www.eopatrovatelky.sk/psi/platby, https://www.etreneri.sk/platby, resp. http://www.eopatrovatelky.sk/seniori/platby, resp.https://www.eopravari.sk/platby.

Klient uhradí cenu príslušnej spoplatnenej služby prostredníctvom platby cez mobilný telefón, a to cez zabezpečenú službu myPay.sk, zaslaním SMS v príslušnom tvare podľa inštrukcií na stránke poskytovateľa platobnej služby, na ktorú bude klient presmerovaný po kliknutí na tlačidlo „Kúpiť s povinnosťou platby“ nachádzajúce sa pod príslušným balíkom služieb a následnom zakliknutí „Platba Mobilom“, kde obdrží vygenerovaný príslušný unikátny SMS kód, ktorý následne zašle cez SMS zo svojho mobilného telefónu na číslo 8877. Uvedená platba bude klientovi v príslušnej výške účtovaná na faktúre za poskytovanie služieb klientovým mobilným operátorom, resp. stiahnutá z kreditu z predplatenej telefónnej karty klienta. Následne po úspešnom prijatí platby klient obdrží potvrdzujúcu SMS správu a služba bude klientovi sprístupnená.

Pre využívanie všetkých Služieb poskytovaných klientom sa vyžaduje ich registrácia na Webovej stránke. Klient sa registruje pravdivým uvedením všetkých požadovaných údajov, ľubovoľného existujúceho prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Klient môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

Osoby registrujúce sa v databáze klientov berú na vedomie, že označenie Klient je popisným súhrnným a všeobecným označením, na základe čoho je deklarované služby na webovej stránke oprávnená využiť akákoľvek fyzická osoba, ktoré spĺňa ostatné podmienky registrácie a má záujem o využitie služieb krátkodobej pomoci pri opatere detí, starších osôb alebo psov, resp. upratovacích služieb, resp. služieb osobného fitnes trénera.

Cieľom spolupráce medzi prevádzkovateľom a klientom je umožnenie klientovi nahliadnutie do databázy opatrovateliek, resp. upratovačiek, resp. trénerov za účelom nájdenia vhodnej opatrovateľky, resp. upratovačky, resp. trénera, resp. opravára a následného využitia služieb poskytovania krátkodobej pomoci pri opatere detí, starších osôb alebo psov, resp. upratovacích služieb, resp. služieb osobného fitnes trénera, resp. služieb orpavára prostredníctvom tretej osoby – opatrovateľky, resp. upratovačky, resp. trénera podľa pokynov a požiadaviek klienta na základe osobitnej dohody medzi opatrovateľkou, resp. upratovačkou, resp. trénerom, resp. opravároma klientom, pričom prevádzkovateľ negarantuje uzavretie tejto zmluvy, ani jej dodržanie, resp. neporušenie zmluvnými stranami.

Klient vyplnením a odoslaním registračného formulára vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré pri registrácii uviedol, sú kompletné a pravdivé.

Klient je oprávnený využívať služby poskytované na webovej stránke Prevádzkovateľa aj bez registrácie, avšak v obmedzenom rozsahu. Bližší rozsah obmedzení v používaní webovej stránky treťou osobou bez registrácie je uvedený na webovej stránke.

IV. Poskytnutie informácií pred uzavretím Zmluvy na diaľku, poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy, o alternatívnom riešení prípadných sporov

Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom portálov www.eopatrovatelky.sk, www.eopatrovatelky.sk/psi, www.eopatrovatelky.sk/seniori, www.etreneri.sk, www.eopravari.ska www.upracem.sk, aj spoplatnené služby, na základe čoho uvádza v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

Prevádzkovateľ, resp. predávajúci:

Mgr. Jindřich Staněk – BRAINSTORM

miesto podnikania: Vihorlatská 2, 949 01 Nitra

IČO: 41648099

zapísaný Okresným úradom v Nitre v živnostenskom registri pod č. registra 430-26748

Telefonický kontakt: +421 901 756 111

Email: info@eopatrovatelky.sk

Uvedené kontaktné údaje slúžia zároveň aj na uplatnenie prípadných reklamácií, sťažností či podnetov zo strany spotrebiteľa.

Spotrebiteľom sa rozumie Klient, resp. Opatrovateľka, resp. Upratovačka, resp. Tréner, resp. Opravár, teda konečný užívateľ tej-ktorej spoplatnenej služby v zmysle týchto VOP.

Spotrebiteľ je povinný prípadnú reklamáciu uplatniť písomne elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@eopatrovatelky.sk, resp. info@etreneri.sk, resp. info@eopravari.sk.

Ak spotrebiteľovi nie je riadne dodaná deklarovaná služba ani v lehote troch pracovných dní odo dňa, kedy na túto skutočnosť preukázateľne upozornil prevádzkovateľa elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@eopatrovatelky.sk, resp. info@etreneri.sk, resp. info@eopravari.sk, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie uhradenej sumy. Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@eopatrovatelky.sk, resp. info@etreneri.sk, resp. info@eopravari.sk. Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy doručiť prevádzkovateľovi spolu s písomným odstúpením od zmluvy aj kópiu potvrdzujúcej SMS správy, ktorú obdržal ako potvrdenie o tom, že cenu za službu riadne zaplatil.

Na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený, nie však povinný, použiť tlačivo, ktoré nájde TU.

V zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. (a) Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je po riadnom dodaní služby zo strany prevádzkovateľa spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, nakoľko sa jedná o poskytnutie služby, s poskytovaním ktorej sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a pričom uhradením uvedenej ceny za tú-ktorú službu spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

V. Ochrana Osobných údajov

Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie osobných údajov je ich evidencia v databázach opatrovateliek, resp. upratovačiek, resp. trénerov a klientov pre potenciálne zavedenie predzmluvných vzťahov potenciálne uzatváranými medzi Opatrovateľkou, resp. Upratovačkou, resp. Trénerom, resp. Opravárom a Klientom.

Osobné údaje opatrovateľky, resp. upratovačky, resp. trénera, resp. opravára budú použité na účely jeho / jej prezentácie ako kandidáta na poskytovanie služieb krátkodobej pomoci pri opatere detí, starších osôb alebo psov, resp. poskytovania upratovacích služieb, resp. služieb osobného fitnes trénera, resp. služieb opravára, vo svojom mene, na dobu neurčitú odo dňa ich zaradenia do databázy najdlhšie však do splnenia účelu ich spracúvania.

Osobné údaje klienta budú použité na účely jeho prezentácie ako záujemcu o využitie služieb krátkodobej pomoci pri opatere detí, starších osôb alebo psov, resp. poskytovania upratovacích služieb, resp. služieb osobného fitnes trénera, resp. služieb opravára, na dobu neurčitú odo dňa ich zaradenia do databázy najdlhšie však do splnenia účelu ich spracúvania.

Zároveň sa počas vyššie uvedenej doby zaväzujú opatrovateľky, resp. upratovačky, resp. tréneri, resp. opravári aj klienti informovať prevádzkovateľa o všetkých zmenách predmetných osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny. V prípade porušenia tohto záväzku ako aj v prípade uvedenia nepravdivých údajov má prevádzkovateľ právo žiadosť neakceptovať alebo ju vyradiť zo svojej databázy.

Opatrovateľka, resp. Upratovačka, resp. Tréner, resp. Opravár a/alebo Klient dáva vyplnením registračného formulára súhlas so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov u prevádzkovateľa Mgr. Jindřich Staněk – BRAINSTORM, s miestom podnikania Vihorlatská 2, 949 01 Nitra, IČO: 41648099, zapísaný Okresným úradom v Nitre v živnostenskom registri pod č. registra 430-26748. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov v zmysle Zákona č, 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu a výlučne v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

Webová stránka, ako aj jej jednotlivé podstránky a prílohy, sú chránené Zákonom č. 618/2003 Z.z. – Autorský zákon. Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k webovej stránke je prevádzkovateľ Mgr. Jindřich Staněk – BRAINSTORM, s miestom podnikania Vihorlatská 2, 949 01 Nitra, IČO: 41648099, zapísaný Okresným úradom v Nitre v živnostenskom registri pod č. registra 430-26748.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do štruktúry webovej stránky alebo jej častí, akékoľvek používanie častí alebo celku, kopírovanie a šírenie textov, grafov mechanickým alebo elektronickým spôsobom, aj v inom než slovenskom jazyku, bez písomného povolenia prevádzkovateľa Mgr. Jindřich Staněk – BRAINSTORM, s miestom podnikania Vihorlatská 2, 949 01 Nitra, IČO: 41648099, zapísaný Okresným úradom v Nitre v živnostenskom registri pod č. registra 430-26748, je v rozpore s autorským zákonom a inými právnymi predpismi platnými na území SR.

Prevádzkovateľ sa v každej situácii snaží poskytovať len správne a aktuálne informácie. Napriek tomu majú všetky údaje a informácie uverejnené na tejto webovej stránke len informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené opatrovateľke, resp. upratovačke, resp. trénerovi klientom alebo inou treťou osobou, klientovi opatrovateľkou, resp. upratovačkou, resp. trénerom alebo inou treťou osobou, alebo inej tretej osobe opatrovateľkou, resp. upratovačkou, resp. trénerom, resp. opravárom alebo klientom, a to ani neoprávneným zásahom do autorských práv prevádzkovateľa.

Opatrovateľky, resp. Upratovačky, resp. Tréneri ako aj Klienti berú na vedomie, že všetky informácie získané v súvislosti s používaním stránky www.eopatrovatelky.sk, www.eopatrovatelky.sk/psi, www.eopatrovatelky.sk/seniori, www.etreneri.sk, www.eopravari.sk alebowww.upracem.sksú predmetom obchodného tajomstva, pričom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením obchodného tajomstva.

VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, ktoré ich uzavrú prostredníctvom alebo v súvislosti so stránkou www.eopatrovatelky.sk, www.eopatrovatelky.sk/psi, www.eopatrovatelky.sk/seniori, www.etreneri.sk, www.eopravari.sk alebowww.upracem.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

Všetky dotknuté osoby berú na vedomie, že všetky jednotné a množné čísla, ako aj mužský a ženský rod v týchto VOP sú vzájomne zastupiteľné a sú vykladané logickým výkladom.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 5.12.2015.